یکی از دغدغه های اساسی متقاضیان شرکت کننده در آزمون های استخدامی، مطالعه منابعی مفید و کارآمد جهت پاسخ گویی به سوالات دروس عمومی و از جمله درس آمار می باشد. این نمونه سوالات برای تسلط بیشتر در آزمون های استخدامی تدوین شده است و